Agenda

Hôrster Carnavals Parade 2019

HCP2018_1920x1080-01.png

Zaterdag 02 maart 2019

13:11 t/m 20:30

Carnaval vierend Horst aan de Maas opgelet: Op zaterdag 2 maart is het tijd voor de zevende editie van de Hôrster Carnavals Parade! Wederom georganiseerd door Liesbeth's Grand CaféProeflokaal van Horst en De Lange Horst

Uiteraard pakken we weer uit met verschillende grote namen uit de Limburgse Vastenaoves-wereld. 

- Bjorn & Mieke
- Beppie Kraft
- Heite Soep
- De Oenoemoeloeke 5
- Big Benny
- Fiorenza
- Goedzat
- de Toddezèk
- Ken & Robbie
- Aaltied Noeit Te Laat Horst
- Richtig Spiêt
- Twië Hand Op Iën Proêk
- Joonk gelierd
- Krangs Um
- Wear of gen Wear
- Vel Ovver Knöäk
- H4 en Veul Plezeer
- Maikel & Daniëlle
- Huub & Chris
- Jeroen Baltussen
- Pien van de Lisdonk
- Meterikse Liedjeszangers
- Presentatie: Hay Vissers & Geert Geurts

De opzet van het evenement zal in grote lijnen hetzelfde zijn als die van vorig jaar. Wel zal er dit jaar nog meer ruimte gecreëerd worden op het Wilhelminaplein. Daarnaast worden er extra toiletten en bonnenkramen geplaatst. Ook dit jaar maken we weer gebruikt van toegangspoorten en geldt de regel 'vol=vol', zorg dus dat je op tijd aanwezig bent. 

Alaaf! HUISREGELS

1. De Hôrster Carnavals Parade is te bereiken via twee ingangen, te weten: tussen het gemeentehuis/Liesbeth’s Grand Café en tussen het gemeentehuis/Restaria Horst. Bij iedere ingang naar het Wilhelminaplein hangen de huisregels van de Hôrster Carnavals Parade. Deze regels gelden gedurende het evenement.

2. Bij de ingang wordt iedere bezoeker gevisiteerd op het bijhebben van eigen (alcoholische)drank. Het bijhebben van eigen (alcoholische)drank is niet toegestaan. Hieronder vallen ook de kleine alcoholische shotjes. 

3. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel dienen te allen tijde door bezoekers te worden opgevolgd. Indien de organisatie het noodzakelijk acht, worden bezoekers aan fouillering onderworpen. Bezoekers die daar niet mee instemmen, wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegt.

4. Elke bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisatie bevoegd de bezoeker te weigeren en/of te verwijderen van het evenemententerrein.

5. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het beveiligingspersoneel het betreffende persoon over aan de politie. 

6. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht om een bezoeker te verwijderen van het evenemententerrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.

7. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd.

8. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier wordt streng op toegezien. Bezoekers jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank worden verwijderd van het evenemententerrein. 

9. Bezoekers ouder dan 18 jaar kunnen bij de ingang van het evenemententerrein, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een 18 plus bandje krijgen. Aan bezoekers zonder 18 plus bandje wordt geen alcohol verstrekt. 

10. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen. Bij waarneming hiervan wordt de politie ingeschakeld.

11. Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht aan dronken bezoekers. dronken bezoekers kunnen worden geweerd en/of verwijderd van het evenemententerrein.

12. Het is verboden zaken mee te nemen als: alcohol, drank, drugs, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, vuurwerk, karren, geluidsapparatuur, hangtafels etc. Ook paraplu’s zijn niet toegestaan op het evenemententerrein, poncho’s uiteraard wel.

13. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren. 

14. (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.

15. Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

16. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het evenement uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

17. Tijdens het evenement worden zowel foto's als opnames gemaakt. Bezoekers geven door betreden van het evenement toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

18. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de Hôrster Carnavals Parade is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

19. Kenmerkende negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan.

20. Het is niet toegestaan fietsers, brommers, motoren of voorwerpen die een obstakel kunnen vormen mee het evenemententerrein op te nemen. Daarnaast dient de Steenstraat ter hoogte van het oude gemeentehuis (VVV kantoor) ook fietsvrij te zijn. Fietsen, brommers, motoren kunnen gestald worden op de daarvoor bestemde plekken, te weten: het Rode Kruisplein en het Sint Lambertusplein (aan de kerk zijde). 

21. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald.

22. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

23. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.