Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de geldende huisregels in ons bedrijf. Deze regels hebben tot doel, uw en andermans verblijf bij ons, gezellig en veilig te maken. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld en kan tevens leiden tot ontzegging van de toegang tot dit bedrijf. Dit geldt ook in het geval van aanzetten tot of uitlokken van overtreding van de huisregels. In ernstige gevallen zal deze ontzegging voor alle horecagelegenheden in deze gemeente kunnen gelden. Op de naleving van deze huisregels houden wij daadwerkelijk en consequent toezicht! In geval van aanwezigheid van toezichthouders geldt:

  • dat zij constructief samen werken met de politie;
  • u in- en in de directe omgeving van ons bedrijf, hun aanwijzingen stipt dient op te volgen;
  • dat zij het recht hebben u de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen op basis van onze huisregels;
  • hun beslissing bindend is.

Legitimatie

Een geldig legitimatiebewijs moet te allen tijde getoond worden, anders kan u toegang ontzegd worden.

Consumpties

Met uw verblijf verplicht u zich tot het gebruik van een consumptie. Het is niet toegestaan eigen consumptiegoederen te nuttigen.

Toiletruimte

De toiletruimten zijn uitsluitend bestemd voor daartoe noodzakelijk bezoek. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

Eigendommen

Het is niet toegestaan om onze eigendommen mee te nemen tot buiten het gebouw of terras. Hieronder worden ook restanten van drank of voedsel begrepen. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u in beginsel aansprakelijk voor de vervangings- en/of herstelkosten.

Eigendommen van bezoekers

U respecteert de eigendommen van andere bezoekers. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere eigendommen van bezoekers. Achtergebleven eigendommen of kledingstukken worden gedurende een periode van twee maanden bewaard. Na die termijn wordt gehandeld conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake het eigendomsrecht. Bezoekers die zich melden omtrent zoekgeraakte zaken kunnen worden verlangd zich te legitimeren. Binnen het bedrijf gevonden goederen dient u bij ons in te leveren.

Brandbeveiliging

Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Voorkom bij brand in elk geval paniekreacties, waarschuw ons onmiddellijk, of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.

Verbandtrommel

De bedrijfsleiding beschikt over een verbandtrommel en is in staat eerste hulp te verlenen.

Cameratoezicht

In ons bedrijf houden wij toezicht door middel van het gebruik van beveiligingscamera’s. De opnames van deze beveiligingscamera’s worden uitsluitend gebruikt om de veiligheid van onze bezoekers en personeel te waarborgen. De opnames worden maximaal 30 dagen bewaard waarna ze automatisch worden verwijderd. Alleen het managementteam van De Lange Horst heeft toegang tot deze gegevens.

Foto's en Video's

Bij evenementen van De Lange Horst kunnen foto's of video-opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Door het kopen van een kaartje, het betreden van een evenement of het accepteren van onze huisregels, geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Mocht de bezoeker toch ongewild op een foto of video-opname staan, neem dan contact op met info@delangehorst.nl.

Geluidslimiet

In ons bedrijf wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in De Lange Horst geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Oordopjes zijn verkrijgbaar in De Lange Horst.

Glas en blik

Het is niet toegestaan om glazen, flesjes en blikjes mee te nemen tot buiten in het openbaar gebied.

Handel in goederen

Het is verboden om zowel in, als in de directe omgeving van, ons bedrijf goederen te verhandelen. Van strafbaar gedrag, zoals mogelijke heling wordt aangifte gedaan bij de politie.

Klachten

Wanneer u klachten hebt, van welke aard dan ook, kunt u deze bij de bedrijfsleiding melden. Klachten dienen direct na het ontstaan te worden gemeld. Bij in gebreke blijven daarvan vervalt uw klachtrecht. U wordt door ons van de afdoening van uw klacht in kennis gesteld.

Kledingvoorschriften

U dient u in ons bedrijf verzorgd (casual) te zijn gekleed en u te houden aan onze kledingvoorschriften.

Gedrag

U dient zich in ons bedrijf te houden aan de algemeen geldende fatsoensregels. Ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie leiden tot aangifte bij de politie en ontzegging van de toegang tot het bedrijf. Agressief, hinderlijk of aanstootgevend gedrag ten opzichte van bezoekers, personeel of politie, leidt in alle gevallen tot verwijdering en ontzegging van de toegang tot het bedrijf voor een periode van ten minste drie maanden.

Wapens

Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn in en nabij De Lange Horst ten strengste verboden.
Verdovende en hallucinerende middelen 
Het bij zich hebben zowel als het gebruiken van verdovende of hallucinerende middelen is in het bedrijf niet toegestaan en leidt tot verwijdering. Van handel of vermeende handel in deze middelen wordt bij de politie aangifte gedaan.  

Fouillering/detectiepoorten

Bij binnenkomst in ons bedrijf, maar ook als u zich al binnen bevindt, bestaat de mogelijkheid dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld ter bescherming van de algemene veiligheid.

Parkeren en stallen

U dient gebruik te maken van de aangewezen parkeer- en stallingsmogelijkheden in de omgeving van ons bedrijf. U dient in elk geval door uw voertuig veroorzaakte overlast te voorkomen. Bij het zich niet houden aan deze regel loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

Leeftijdslimiet

De leeftijdslimiet voor de zaal van De Lange Horst is op vrijdag 16 jaar. De leeftijdslimiet voor de zaal van De Lange Horst is op zaterdag 18 jaar. De leeftijdslimiet voor het café van De Lange Horst is op uitgaansavonden 18 jaar.
Let op: Bij sommige evenementen van De Lange Horst kan een apart leeftijdslimiet gelden! Dit leeftijdslimiet staat duidelijk vermeld op de website / Facebook en eventueel op dergelijke toegangsbewijzen. Licht alcoholische dranken worden niet geschonken onder de 18 jaar; sterk alcoholische dranken worden niet geschonken onder de 18 jaar.